dijous, 12 de juliol de 2012

Protestes a la policia local


La plantilla de la policia local de Roses i personal de grua han decidit assembleàriament iniciar mesures de protesta davant el "plus" de retallades de drets que ha establert l'Ajuntament de Roses al personal al seu càrrec.
Els treballadors públics han vingut sofrint des de totes les administracions retallis en els seus drets, congelacions salarials i diverses reduccions de sou com a solució a un problema que ells no han creat. 

La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat ha establert la jornada general del treballador públic en 37.5 hores setmanals a les quals l'AJUNTAMENT vol afegir 2.5 hores més sense el consegüent increment retributiu. Aquest "plus" de 2.5 hores no ve impost per Llei, sinó és una interpretació unilateral de l'Ajuntament, la qual s'ha adoptat sense la negociació prèvia ni l'acord de la secció sindical de CCOO.

Tampoc estem d'acord per la falta de negociació respecte a la flexibilitat horària als treballadors de l'Ajuntament, per la falta de pacte i consens i del possible perjudici als treballadors afectats. Ni a la reducció dels dies d'assumptes propis, per ser una mesura contrària al conveni col·lectiu vigent.

Estem oberts a la negociació però no a la imposició de més mesures vulneradores de drets als treballadors, sobretot si van més enllà de l'establert en les lleis, que ja de per si, són MOLT agressives contra els treballadors, pensionistes i ciutadans en general-.

Els treballadors de la *policia local, realitzessin mesurades de protesta evitant en la mesura del possible, no perjudicar als ciutadans, els quals no tenen culpa de la mala gestió dels seus governants contra els seus propis treballadors.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


La plantilla de la policia local de Roses y personal de grua han decidido asambleariamente iniciar medidas de protesta ante el "plus" de recortes de derechos que ha establecido el Ayuntamiento de Roses al personal a su cargo.

Los trabajadores públicos han venido sufriendo desde todas las administraciones recortes en sus derechos, congelaciones salariales y varias reducciones de sueldo como solución a un problema que ellos no han creado. 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado ha establecido la jornada general del trabajador público en 37.5 horas semanales a las que el AYUNTAMIENTO quiere añadir 2.5 horas más sin el consiguiente incremento retributivo. Este "plus" de 2.5 horas no viene impuesto por Ley, sinó es una interpretación unilateral del Ayuntamiento, la cual se ha adoptado sin la negociación previa ni el acuerdo de la sección sindical de CCOO.

Tampoco estamos de acuerdo  por la falta de negociación respecto a la flexibilidad horaria a los trabajadores del Ayuntamiento, por la falta de pacto y consenso y del posible perjuicio a los trabajadores afectados. Ni a la reducción de los dias de asuntos propios, por ser una medida contraria al convenio colectivo vigente.

Estamos abiertos a la negociación pero no a la imposición de más medidas vulneradoras de derechos a los trabajadores, sobretodo si van más allá de lo establecido en las leyes, que ya de por si, son MUY agresivas contra los trabajadores, pensionistas y ciudadanos en general-.

Los trabajadores de la policia local, realizaran medidas de protesta evitando  en la medida de lo posible, no perjudicar a los ciudadanos, los cuales no tienen culpa de la mala gestión de sus gobernantes contra sus propios trabajadores.-
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada