dimarts, 2 d’octubre de 2012

Nota informativa: Reunió dia 01.10.2012

Reunió amb els representants de l'Ajuntament Polítics i tècnics

La reunió convocada tenia per objecte tres punts de l'ordre del dia:

• llicències i permisos. (Assumptes propis)
• Prestacions complementàries i complements en situació d'incapacitat temporal.
• Reducció d'hores sindicals per ajustar-ho a la normativa legal d'aplicació.


LLicències i permisos:


El mateix cal dir respecte dels dies d'assumptes propis previstos en l'article 48 de l'EBEP, que queden reduïts a tres. En la nova redacció donada a l 'EBEP en est article 48 s'afegeix un nou apartat l que concedeix 15 dies per matrimoni. Ara bé, l'article 8.3 del RDL que dóna nova redacció als articles 48 i 50 de l'EBEP, estén el seu contingut també als empleats laborals. De tal forma que els articles 48 i 50 de l'EBEP són aplicable ara a funcionaris i laborals. Aquest nou règim d'assumptes propis i vacances no s'aplicarà aquest any, sinó que s'aplicarà a partir de 2013 (Disposició Transitòria Primera del RDL). A més, per a la seva efectiva aplicació, assenyala l'esmentat articulo 8.3 del RDL que els convenis amb el personal laboral que no s'ajustin a aquest contingut de permisos i vacances queden suspesos i sense efecte.

Els representants de l'ajuntament entenen que només podíem gaudir de 6 dies per la modificació  establerta a  la LLei 5/2012 de la Generalitat de Catalunya. Els representants dels treballadors varem considerar que al igual que en altres municipis, aquesta disposició no s'havia d'aplicar ja que era contraria al conveni i no hi ha clàusula  d'inaplicabilitat com hi ha a la llei de l'Estat.

Amb la negociació hem aconseguit que se'ns apliqui la "interpretació de la Diputació de Girona" que fa un càlcul de 9 dies fins al març i 6 a partir del març es fa una mitja que ens dona 7 Dies de AP.Aixì doncs podem gaudir de 7 dies AP durant el 2012

A partir de gener 2013 seran només 3 dies AP


Prestacions complementàries i complements en situació d'incapacitat temporal.

1º) La previsió continguda en l'article 9º del RD-llei 20/2012 és d'aplicació directa, sense necessitat d'adopció d'un acord exprés que així ho declari, des de la seva entrada en vigor, en els següents termes, en el cas de contingències comunes**:

• 3 primers dies 50% retribucions*                     (abans 0%)
• Des del 4º dia fins al 20º 75% retribucions      (abans 60%)
• Des del dia 21º 100% retribucions                   (abans 75%)

*calculades sobre les retribucions reportades en el mes anterior a iniciar-se la baixa.
** en el cas de contingències professionals, es reconeix el 100% de la retribució des del primer dia.

2º) Les diferents Administracions Públiques pot modificar aquest règim, per reduir el seu nivell d'aportació complementària a la prestació que abona la Seguretat Social (posat que els anteriors límits màxims són infranquejables). El que pot acordar-se, per tant, prèvia negociació, és un règim menys onerós per a l'Ajuntament quant a les aportacions que ha de realitzar.

3º) s'excepciona de l'anterior els supòsits d'hospitalització,intervenció quirúrgica i casos de violencia domestica, en els quals es considera justificat mantenir el complement fins a aconseguir el 100% de les retribucions.

Tenint en compte el sistema de distribució de la prestació econòmica per IT entre empresa/Administració i Seguretat Social, en atenció als dies transcorreguts des de l'inici del període de baixa, ens trobem amb el següent:

- Durant els 3 primers dies l'empleat públic percep el 50% de les retribucions del mes anterior a l'inici de la baixa, a càrrec de l'Administració local (AP).

- Des del 4º dia fins al 20º, percebrà el 75% (entre els dies 4º al 15ª el cost íntegre ho assumeix l'Administració, a partir del 16º la S. S. assumeix el 60% i l'AP el 15%).

- A partir del dia 21º percep el 100% (la S. S. abona el 75% i 25% l'AP)

S'ha de dir que hem aconseguit el tope màxim fitxat per la llei de l'Estat.-


Día/es
% Retribució
a percebre
Qui asumeix la prestació
1 a 3
50 %
AP
4 a 20
75 %
AP/SS
21
100 %
AP/SS


Respecte a les indisposicions, les dues primeres tindran el 100% de la retribució (s'haurà de fer una declaració responsable conforme s'està indisposat) i a partir de la 3ª no es pagarà el dia de treball.-


Reducció d'hores sindicals per ajustar-ho a la normativa legal d'aplicació.

Quant als crèdits i permisos sindicals, aquests han d'ajustar-se al que es disposa en l'Estatut dels Treballadors, Llei Orgànica de Llibertat Sindical i EBEP, quedant sense efecte a partir del dia 1 d'octubre  qualsevol pacte, conveni o condició per emprats funcionaris i laborals que disposi un major temps del previst en les lleis assenyalades per realitzar funcions sindicals i de representació retribuïdes (article 10 del RDL). Ara bé, en matèria de drets sindicals ha de tenir-se en compte l'obligació de les Administracions d'engegar un registre d'òrgans de representació del personal. En aquest registre s'anotaran la creació o modificació de les seccions sindicals i d'els qui integrin els seus òrgans. Així mateix, s'anotaran els crèdits sindicals, les seves cessions, alliberaments i altres extrems que regula l'articulo 13 del RDL.

No es produeix acord en aquest punt i quedà pendent per nova reunió-.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada