Normativa

Normativa en matèria de personal al servei de les administracions locals  (feu clikc)

------------------------------------------------------

Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992. Correccions d'errades: BOE núm. 311, de 28 de desembre de 1992; BOE núm. 23, de 27 de gener de 1993)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Llei 7/2007   de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 89, de 13 d’abril, i suplement en català núm. 15, de 16 d’abril)
--------------------------------------------------------------

Decret 138/2008   de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei
--------------------------------------------------------------
Llei Orgànica 11/1985 de 2 d’agost, de llibertat sindical (BOE núm. 189, de 8 d’agost)
--------------------------------------------------------------
Fitxa sindical-- Regulació Jubilació : Click aqui
---------------------------------------------------------------------------