dijous, 21 de febrer de 2013

FSC-CCOO critica l'avantprojecte de la nova Llei de Bases de Règim Local


Aquest sindicat denuncia que, d'aplicar la nova Llei de Bases de Règim Local en els termes que el Govern  ha plantejat, els ajuntaments deixaran de gestionar serveis públics essencials en molts municipis.

CCOO acusa el Govern de pretendre aplicar unilateralment noves retallades de serveis a la ciutadania, així com de perjudicar encara més l'ocupació pública. Per aquest sindicat, l'avantprojecte de la nova llei de bases de règim local afectarà la prestació de serveis socials especialitzats (cases de les cultura, centres de promoció de la salut, cases de la dona, serveis de teleassistència i ajuda a domicili, ...), serveis de formació per a l'ocupació i el foment empresarial i serveis de la vigilància, neteja, conservació i manteniment de col · legis públics.

Tampoc podran gestionar els ajuntaments, i per tant no podran garantir la seva prestació a tota la ciutadania, altres serveis com:
- Educatius (escoles infantils, aules d'extensió, centres d'ensenyaments artístics).
- De joventut, (cases de joventut, borsa de lloguer d'habitatge, subvencions a entitats juvenils, .....)
- Relacionats amb l'habitatge (arrendaments socials, reallotjament, ...).
- Programes sobre la tercera edat.
- Relacionats amb la participació ciutadana, (voluntariat, subvencions a entitats i associacions).

Per CCOO, aquesta proposta legislativa que té un gran calat social es presenta, de nou més, sense estar avalada pel consens social. En la seva motivació no hi ha referències a la satisfacció per part de les administracions de les necessitats de la ciutadania, el que posa en dubte l'objectiu proclamat d'una major eficiència de les corporacions locals. Tampoc mereixen credibilitat els càlculs sobre hipotètics estalvis entre 1.000 i 3.500 milions. El que indubtablement si es produiria si s'apliqués, en opinió de CCOO, seria una dràstica reducció de l'administració més propera a la ciutadania, una pèrdua d'eficiència social, l'externalització i / o privatització dels serveis públics municipals i fins i tot el desmantellament real de molts ajuntaments.

D'altra banda, aquesta llei afectaria inevitablement a l'ocupació públic i podria suposar una pèrdua d'aproximadament de 200.000 llocs de treball només en l'Administració Local a tot l'estat, que caldria sumar a les pèrdues d'ocupació que des de fa dos anys, de manera ininterrompuda, ve tenint la funció pública.

Estem davant d'una nova reforma que darrere d'una suposada voluntat de sanejar les Administracions Públiques i, en aquest cas concret, els ens locals, no evitarà les duplicitats, ni solapaments entre administracions, ni establirà els mecanismes de finançament adequats, però si que retallarà encara més els serveis que presten els ajuntaments als ciutadans

Per la falta de transparència i l'absència total de consens social en l'elaboració de l'avantprojecte de l'anomenada Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, per l'atac que representa els serveis públics, així com per l'amenaça a la funció pública CCOO rebutja plenament aquest avantprojecte de llei.dimecres, 6 de febrer de 2013

Reclamació Paga de Nadal

Aqui teniu una presentació en powerpoint de un company sobre la reclamació de la paga extra de Nadal 2012 que esperem que ajudi a aclarir els dubtes que han anat surgint.

dimarts, 5 de febrer de 2013

Informació Mesa Negociació de 29 gener i 4 Febrer 2013

Benvolguts companys, us informem dels acords adoptats a la Mesa de Negociació dels dies 29 i 4 febrer de 2013

Calendari laboral 2013

Jornada general de 37.5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en computo anual, equivalent a 1664 hores anuals. (excepte els col·lectius de 40 h) calculada en mitjana i que surt 1664 hores per la següent forma:

365 dies naturals

- 22 vacances

- 104 dissabtes i diumenges

- 12 festius

- 2 festiu local

- 3 Ap


TOTAL: 222 dies efectius a 7.5 hores= 1664 hores


Els dies 24 i 31 tancat les oficines publiques (registre en la policia local) i si coincideix aquests dies amb festiu es donaran 2 dies més de permís.- el dia 12 octubre en coincidir en dissabte es disposarà d'un dia més de lliure disposició, igual que pel dia patronal.


JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIES// (INDISPOSICIONS)

Hem passat de tenir 2 cobrant el 100% i la resta sense cobrar, a disposar de 4 indisposicions a l'any cobrant el 100% i la resta d'indisposicions, sense limit, al 50% del salari diari.

Declaració Responsable:

Ens passen un formulari de declaració responsable respecte les indisposicions (model de comunicació de les indisposicions) el qual haurà de redactar el treballador que s'indisposi. En cas de tenir paper del metge,no cal presentar aquesta declaració. (des de RRHH es facilitarà aquest formulari)

VACANCES:

l'establert per llei 22 dies hàbils, dels quals 5 es poden agafar dia a dia la resta períodes mínims de 5 dies...

Llicències personal/permisos:


Es mantenen TOTS excepte els que siguin incompatibles/contraris amb la legislació actual. 


Precs i peguntes:
Se li recorda i es fa explicar que fa temps s'ha demanat verbal i per escrit el local sindical que ens correspon per tenir més de 250 treballadors. Ens diu que els està mirant i aviat ens dirà alguna cosa... Li demanem que encara que sigui provisional que es busqui un lloc per així no  "molestar" a ningú i tenir un lloc per reunir-nos.

Es sol.liciten els informes sobre la problemàtica de la prolongació de jornada dels col.lectius de policia local i Llar d'infants


Es demana una prorroga del conveni d'un any sens perjudici de negociar els punts contradictoris amb la llei i per establir possibles millores com el cas de les bestretes extraordinàries.-