dissabte, 28 de juliol de 2012

COMUNICAT DE LA POLICIA LOCAL

Ens fem ressó, com no podia ser d'altra manera, d'un comunicat de la plantilla de la Policia Local, que com sabeu defensa la seva jornada contra la imposició de l'Ajuntament d'apujar-la a 40 h.  El col·lectiu de Policia Local, on CC.OO. té una àmplia majoria, compta amb el nostre suport total.


"La plantilla de la Policia Local de Roses manifesta la seva més gran indignació pel tracte rebut per part de l'equip de govern, personalitzat en l'il·lustríssim senyor alcalde Carles Páramo, i com a convidat de pedra el regidor del PP Àngel Tarrero..
L'alcalde va convocar la plantilla per explicar les darreres mesures que afecten greument les nostres condicions laborals, familiars i personals. Hi vam anar per escoltar-lo i dialogar, atès que, com és del domini públic, la manera com aplica aquestes mesures al col·lectiu genera el nostre rebuig unànime i hem anunciat accions de protesta alhora que li hem demanat per escrit que rectifiqui la seva actitud injusta. 
Podria semblar i ser un gest de valentia, transparència i tarannà dialogant d'un home que no acostuma a fer gestos d'aquesta naturalesa. Però no. 
El senyor alcalde es va limitar a explicar-nos que enguany no cobrarem la paga extra de Nadal, però -que ens quedi molt clar- que no és culpa seva, que l'Ajuntament neda en l'abundància i ens podria pagar l'extra i més però a ell l'obliguen i no pot fer-hi res més. De la possibilitat que ofereix la llei d'establir compensacions per minvar o anul·lar l'efecte d'aquesta mesura (com ja ha fet, per exemple, l'ajuntament de Saragossa), ni paraula.
Com tampoc va dir ni paraula de la nostra reivindicació principal: la seva decisió unilateral de pujar-nos la jornada laboral a 40 h, quan la llei diu ara que hem de fer-ne 37,5.
L'Àlex Durán, elegit en assemblea portaveu del col·lectiu (i no de cap sindicat, que quedi clar) va voler exposar-li en nom de tots la nostra postura sobre aquest tema, però l'alcalde no en va voler pràcticament ni parlar. Va barrejar-hi el sindicat al qual pertany l'Àlex, tot i haver-li dit que era portaveu de la plantilla, va faltar-li al respecte, el va engegar a reclamar "al Rei!" i va etzibar-li de mala manera que no volia parlar més amb ell. Òbviament, si l'alcalde no vol parlar amb el nostre portaveu i l'engega amb mala educació, ens nega la paraula i ens engega a tots, així que ens vam aixecar i vam abandonar la sala de plens dient-li "Bona tarda", que de senyor també se n'ha de venir de mena.
En aquest punt, la plantilla de la Policia Local de Roses ens ratifiquem plenament en la nostra postura, en l'anunci de protestes i en el nostre portaveu Àlex Durán."


dimecres, 18 de juliol de 2012A partir de l’1 de setembre augmenta l’IVA: del 18% passarem al 21% i del 8% al 10%.

La prestació per desocupació es redueix al 50% a partir del 6è mes.
Se suprimeixen empreses públiques abocant més persones a l’atur.
Hi ha una flexibilització dels horaris comercials.
Se suprimeixen les bonificacions a la contractació i es redueixen les cotitzacions a la Seguretat Social.
S’elimina la paga de Nadal als treballadors públics, alhora que se’ls redueixen els dies de lliure disposició.
S’elimina la deducció en la declaració de renda per adquisició d’habitatge.
Aquestes mesures se sumen a una reforma  laboral  que vulnera els acords de negociació col·lectiva, retalla drets i facilita l’acomiadament, incrementant les xifres d’atur.
HI  HA  ALTERNATIVES: SABIES  QUE...
Fent pagar l’IBI a l’església no caldria reduir la paga deNadal als funcionaris?
Fent tributar un punt més a les SICAV (societats d’inversióde les grans fortunes) del 2 al 3% no caldria augmentarl’IVA?
•  ....
QUE NO T’ENGANYIN, HI HA ALTRES SOLUCIONS. VINE EL 19 DE JULIOL I FES SENTIR LA TEVA VEU!!!

dimarts, 17 de juliol de 2012

No siempre dos más dos son cuatro


(Respecte a la retallada de la paga doble de nadal).... Article de Santiago Lago
Es un error pensar en el sector público como en una familia o en una empresa. Para una familia con déficit, dejar de gastar significa ahorro y desapalancamiento en la misma medida. Para las Administraciones públicas no. Por su tamaño, se convierten en un agente económico sistémico y pieza básica de un ecosistema en el que sofisticados mecanismos arruinan máximas como la que da título a esta columna. La eliminación de la paga extra de Navidad a sus empleados es un buen ejemplo.
Para entender lo que sigue es importante tener en la cabeza que el objetivo del Gobierno es reducir el cociente entre déficit público y PIB; y que el primero es la diferencia entre gastos (G) e ingresos (T). Recortar la paga extra supone reducir G y, por tanto, el cociente. Y aquí se acabaría el problema para el gestor de una empresa que quisiese equilibrar su contabilidad. Para el ministro, no.
En primer lugar, aparecen el IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas) de los empleados públicos y sus cotizaciones a la Seguridad Social y mutualidades. Al dejar de pagarles la extra, tributan menos y cae T. Y lo relevante aquí no es el tipo de retención, sino el marginal, el tipo al que pagarían por esa paga extra. Un porcentaje que en la mayor parte de España varía entre el 24,75% y el 52%. Es razonable pensar que para el conjunto de empleados públicos, alrededor de un tercio de su paga extra se queda en IRPF y cotizaciones.
En segundo lugar, los dos tercios restantes tienen por destino fundamental el consumo. Y aquí aparece el IVA (impuesto sobre el valor añadido). Tras la subida, el IVA medio que pagarán los españoles estará alrededor del 14% (existen tipos que van del 0% al 21%). Incluso dejando al margen impuestos especiales sobre alcohol, tabaco y combustibles y aceptando que no toda la extra se gasta, cada 100 euros de ahorro en G contrae T en más de 40 por estos dos primeros mecanismos.
Pero existen más. El menor consumo de los empleados públicos va a minorar las ventas de comerciantes, hosteleros y empresas en general. Es el efecto multiplicador, en este caso negativo, que va a reducir en una segunda y sucesivas vueltas el valor de T. Además, la forma en la que el Gobierno ha gestionado el asunto está generando dosis añadidas de desconfianza y pesimismo en buena parte de la población. Aunque habrá que esperar a ver si los indicadores de confianza del consumidor confirman este deterioro, es probable que así sea, con lo que ello supondría para el consumo agregado y, de nuevo, para T.
Finalmente, por convención contable y ante la existencia de precios de mercado para la mayor parte de lo que hace el sector público, el valor de la producción pública que se incluye en el cómputo del PIB se aproxima mediante la suma de las remuneraciones de los asalariados públicos y otro pequeño componente que no viene al caso. Quiere esto decir, que la rebaja de salarios públicos contrae automáticamente el PIB. Obviamente no es lo mismo que el PIB caiga por esto que por el desmantelamiento de una rama productiva, pero la realidad es que eso hace aumentar el déficit y las deudas públicas y privadas en términos de PIB, que son las relevantes en las discusiones y acuerdos.
En conjunto, el efecto neto final de la eliminación de la paga extra sobre el déficit en términos de PIB va ser muy pequeño, desde luego muy inferior a las cuatro décimas que se están manejando. ¿Llegará siquiera a una? ¿Ha sido una decisión razonable para el Gobierno en términos de costes y beneficios económicos y políticos? La contabilidad pública y la privada tienen lógicas muy distintas.
Santiago Lago Peñas es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo.

Publicat a "el Pais" 14 juliol 2012

dijous, 12 de juliol de 2012

Protestes a la policia local


La plantilla de la policia local de Roses i personal de grua han decidit assembleàriament iniciar mesures de protesta davant el "plus" de retallades de drets que ha establert l'Ajuntament de Roses al personal al seu càrrec.
Els treballadors públics han vingut sofrint des de totes les administracions retallis en els seus drets, congelacions salarials i diverses reduccions de sou com a solució a un problema que ells no han creat. 

La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat ha establert la jornada general del treballador públic en 37.5 hores setmanals a les quals l'AJUNTAMENT vol afegir 2.5 hores més sense el consegüent increment retributiu. Aquest "plus" de 2.5 hores no ve impost per Llei, sinó és una interpretació unilateral de l'Ajuntament, la qual s'ha adoptat sense la negociació prèvia ni l'acord de la secció sindical de CCOO.

Tampoc estem d'acord per la falta de negociació respecte a la flexibilitat horària als treballadors de l'Ajuntament, per la falta de pacte i consens i del possible perjudici als treballadors afectats. Ni a la reducció dels dies d'assumptes propis, per ser una mesura contrària al conveni col·lectiu vigent.

Estem oberts a la negociació però no a la imposició de més mesures vulneradores de drets als treballadors, sobretot si van més enllà de l'establert en les lleis, que ja de per si, són MOLT agressives contra els treballadors, pensionistes i ciutadans en general-.

Els treballadors de la *policia local, realitzessin mesurades de protesta evitant en la mesura del possible, no perjudicar als ciutadans, els quals no tenen culpa de la mala gestió dels seus governants contra els seus propis treballadors.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


La plantilla de la policia local de Roses y personal de grua han decidido asambleariamente iniciar medidas de protesta ante el "plus" de recortes de derechos que ha establecido el Ayuntamiento de Roses al personal a su cargo.

Los trabajadores públicos han venido sufriendo desde todas las administraciones recortes en sus derechos, congelaciones salariales y varias reducciones de sueldo como solución a un problema que ellos no han creado. 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado ha establecido la jornada general del trabajador público en 37.5 horas semanales a las que el AYUNTAMIENTO quiere añadir 2.5 horas más sin el consiguiente incremento retributivo. Este "plus" de 2.5 horas no viene impuesto por Ley, sinó es una interpretación unilateral del Ayuntamiento, la cual se ha adoptado sin la negociación previa ni el acuerdo de la sección sindical de CCOO.

Tampoco estamos de acuerdo  por la falta de negociación respecto a la flexibilidad horaria a los trabajadores del Ayuntamiento, por la falta de pacto y consenso y del posible perjuicio a los trabajadores afectados. Ni a la reducción de los dias de asuntos propios, por ser una medida contraria al convenio colectivo vigente.

Estamos abiertos a la negociación pero no a la imposición de más medidas vulneradoras de derechos a los trabajadores, sobretodo si van más allá de lo establecido en las leyes, que ya de por si, son MUY agresivas contra los trabajadores, pensionistas y ciudadanos en general-.

Los trabajadores de la policia local, realizaran medidas de protesta evitando  en la medida de lo posible, no perjudicar a los ciudadanos, los cuales no tienen culpa de la mala gestión de sus gobernantes contra sus propios trabajadores.-
El ajuste más duro de la democraciaRajoy sube el IVA del 18% al 21% y suprime una paga a los funcionarios
El presidente anuncia un recorte de 3.500 millones de euros en la Administración local
El Gobierno reducirá su gasto en 600 millones de euros
El Ejecutivo anuncia la reducción del 30% de los concejales por tramos de población
El nuevo IVA y las medidas que afectan a los funcionarios entrarán en vigor el lunes

Las circunstancias condicionan los hechos. Y estos transforman la realidad. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha desgranado esta mañana en el Congreso un amplio paquete de medidas con severos recortes para funcionarios, parados y dependientes y subidas de impuestos para lograr un ajuste de 65.000 millones de euros en los próximos dos años.

Fuentes del Gobierno aseguran que estas medidas serán aprobadas en el próximo Consejo de Ministros, el viernes, y que entrarán en vigor inmediatamente. La subida del IVA empezará a aplicarse "en los próximos días", indican desde fuentes del Ejecutivo. Para las compras ya realizadas, pero que aún no se han pagado, será la fecha de emisión de la factura la que fije si se ve afectada por el aumento del impuesto. Las medidas que afectan a los funcionarios entrarán en vigor el lunes.

Entre las medidas aprobadas hay un paquete de medidas que afecta a la función pública. Rajoy ha anunciado que suprimirá la paga extraordinaria de Navidad para los funcionarios este año. “La medida se aplicará a los altos cargos de la Administración central, local y autonómica”. El presidente ha pedido que también sea aplicada a los senadores y diputados. La medida supondrá un ahorro de cerca de 5.000 millones de euros.

Los funcionarios podrán recuperar parte de esta paga a partir de 2015 pero no en metálico, sino a través de una aportación al fondo de pensiones. Está por determinar si esta medida de suspender la paga extra será aplicable también en los próximos dos años.

El Gobierno reducirá también los moscosos, los días de libre disposición, a pesar de que el ministro de Hacienda aseguró el pasado lunes que no se tocarían. Además, el Ejecutivo lanza un órdago a los sindicatos al reducir el número de liberados sindicales.

Respecto a la reforma de la Administración pública, el presidente del Gobierno ha anunciado que reducirá un 30% el número de concejales de los Ayuntamientos en función de los tramos de población. Rajoy ha avanzado que en los próximos días presentará la reforma de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. “Se delimitarán competencias para solucionar el problema de las competencias impropias para que los Ayuntamientos no puedan prestar servicios para los que no se cuentan con la financiación necesaria y se refuerza el papel de las Diputaciones con el fin de centralizar la prestación de servicios”, ha indicado Rajoy, que cifra la medida en 3.500 millones.

En el plan de estabilidad financiera 2012-2015 remitido por el Gobierno a Bruselas estima que la “racionalización del número de entidades locales y competencias impropias” supondría un ahorro de cerca de otros 10.500 millones de euros. Además, el presidente ha manifestado que se reforzará el papel del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional. El Ejecutivo también procederá a acelerar la eliminación de empresas públicas locales.

El presidente también ha aludido al esfuerzo que deben realizar las comunidades autónomas. Y ha explicado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra mañana las comunidades deberán aprobar el objetivo de déficit para los dos próximos años, se examinará el cumplimiento de los planes de equilibrio –que contienen ajustes por 18.000 millones para este año- y se pondrá en marcha los hispanobonos, como popularmente se conoce al mecanismo de asistencia financiera para las comunidades puedan afrontar los vencimientos de su deuda bancaria y comercial. Las comunidades que se acojan a esta medida tendrán queasumir nuevas condiciones de consolidación fiscal (más recortes y más impuestos) para las comunidades.

divendres, 6 de juliol de 2012

El desprecio político al funcionariado


Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública:

FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Secció Sindical Ajuntament de Roses